13
مرداد 90
آخرین بروزرسانی در 15 آذر 1391

نمايشگاه

نمايشگاه:كه خود شامل سه بخش: 1-1-نمايشگاه آثار استادفريده تطهيري مقدم
2-1-نمايشگاه آثارهنرمندان وهنرجويان عضوانجمن
3-1-نمايشگاه آثاراساتيدمرحوم احمدوعباس قابچي


لیست اسامی هنرمندانی که آثارشان در بخش نمایشگاه جمعی از هنرمندان  موزه ، موجود است:
آقایان: جعفرحکاک زاده – فرشادبه آفرین
خانم ها: روشنک محمدعلی ،شهناز اکبری، ملیحه ژاله پور،نگین خدادادی،سهیلا ثقفی فر،شمسی مقدومی، تهمینه محبی
اینگریدهیلشرمشایخی،شیلا عبدی،ناهیدفرهنگی، اقدس حسینیون،سونا صاحب جم،فرشته ورقائیان، منصوره سیدزوار
عشرت زمانی ، عالیه شیخ بگلو، رحیمه علیزاده ،مرجان احمدی پایدار، پریسامدرس اول، تهمینه محبی ، منصوره قلی پور
حمیده جاهدمیر،سیماطاهرمقدس،شقایق گوهری